PERSONAJES

Nombre Talento Definitivo Sprite Neutral
Kaede Akamatsu Pianista
Shuichi Saihara Detective
Rantaro Amami Superviviente
Kirumi Tojo Sirvienta
Kaito Momota Astronauta
Kokichi Oma Líder Supremo
Angie Yonaga Artista
Tenko Chabashira Profesional de Aikido
Himiko Yumeno Maga
Miu Iruma Inventora
Ryoma Hoshi Tenista
Korekiyo Shinguji
  • Antropólogo (EN)
  • Folclórico (JP)
Maki Harukawa
  • Cuidadora (falso)
  • Asesina
Tsumugi Shirogane Cosplayer
K1-B0 (Keebo) Robot
Gonta Gokuhara Entomólogo
Monokuma NO TIENEN
Monokid
Monosuke
Monotaro
Monophanie
Monodam